Aanmelding en wachttijd

Aanmelding en wachttijd

Op dit moment is de wachttijd ongeveer 2 to 4 weken  (bijgewerkt op 6 mei 2024).

Mocht je de wachttijd te lang vinden dan kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar. Deze helpt je een praktijk te vinden waar je binnen 4 weken terecht kunt voor een intake en binnen tien weken voor behandeling. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen(de treeknormen).

Mocht je vragen hebben of willen overleggen, dan kan je mij een mail sturen naar info@emiliesmeets.nl

 

Klachtenregeling en kwaliteit

Klachtenregeling
Het is mogelijk dat je niet tevreden bent over je behandeling. Ik zou dit graag met je willen bespreken. Ik nodig je dan uit voor een gesprek om samen te kijken waar je ontevreden over bent en of we hierin een oplossing kunnen bieden. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je een officiële klacht indienen. Op de website van de LVVP vind je alle informatie hierover.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor psychologen/beroepscode voor psychotherapeuten) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de LVVP. Om de kwaliteit van mij en mijn praktijk te waarborgen ben ik in 2021 met succes gevisiteerd door de LVVP.

In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Dit BIG-register heeft ook een bijbehorend tuchtrecht.

Iedere GGZ zorgaanbieder is verplicht om een kwaliteitsstatuut GGZ te hebben. Mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en opgenomen in de openbare database van Zorginstituut Nederland (ZiNL).
Hier bekijk je mijn kwaliteitsstatuut.

Aanlevering gegevens, Algemene voorwaarden en Privacy

Aanlevering gegevens
Sinds 1 juli 2023 zijn alle ggz aanbieders verplicht om een zorgvraagtypering aan te leveren aan de Nederlandse ZorgAutoriteit. Een zorgvraagtypering geeft aan hoe zwaar de zorg is die je nodig hebt, en wordt bepaald op basis van de HONOS (een vragenlijst) die ik na afloop van de intake invul. De aangeleverde gegevens bevatten persoonlijke gegevens maar zonder identificeerbare kenmerken zoals naam, bsn nummer etc. Je kunt ervoor kiezen een privacyverklaring in te vullen zodat de gevraagde gegevens niet ingestuurd hoeven te worden.

Algemene voorwaarden
Hier vind je de praktijkvoorwaarden van Emilie Smeets psychologenpraktijk.
Hier vind je de betalingsvoorwaarden van Emilie Smeets psychologenpraktijk.

Kindcheck
Ik ben verplicht als zorgaanbieder om een kindcheck uit te voeren bij aanwezigheid van kinderen in de thuissituatie. Een kindcheck houdt in dat met cliënt wordt gekeken naar hoe het gaat in de thuissituatie. Volgens de Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet sinds 1 januari 2019 een behandelaar melding maken bij het vermoeden van problemen op dit gebied. Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Privacy
Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk. Zonder je schriftelijke toestemming wordt er geen informatie over jou gedeeld met derden. De gegevens in je dossier zijn geheim. Je dossier wordt 20 jaar bewaard en daarna worden de gegevens vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier direct na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. Je hebt het recht je dossier in te zien.

De verwerking en bewaring van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen.Hoe Emilie Smeets psychologenpraktijk met je gegevens omgaat is te zien in mijn privacy policy.

Informatie voor verwijzers

Emilie Smeets psychologenpraktijk biedt psychologische zorg (binnen de Generalistische BasisGGZ). Ik bied ongecontracteerde zorg; een gedeelte wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Ook kunnen cliënten bij mij terecht voor particuliere zorg en coaching.

Consultatie
Huisartsen en POH-GGZ kunnen bij mij terecht voor consultatie. Ik heb een Service Level Agreement (SLA) met PrimaCura GGZ. Je kunt hiervoor contact opnemen met mij via Zorgmail, Sillo app of je kunt me bellen. Ik neem deel aan verschillende kernteams van huisartsen binnen de regio waardoor ik steeds mijn kennis op het gebied van de sociale kaart up-to-date houd.

Daarnaast ben ik lid van de zorggroep Psywijzer: een coöperatie van vrijgevestigde BGGZ praktijken in regio Hart van Brabant, die hun krachten bundelen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Verwijzing
Een client kan pas in behandeling genomen worden als ik in het bezit ben van de verwijsbrief. De brief kan door de client geüpload worden in zijn aanmelding, of u kan de verwijsbrief aan client meegeven op opsturen naar de praktijk via post, Zorgmail of Siilo app. De verwijsbrief moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Naam, praktijkadres, AGB-code en handtekening van de verwijzend arts
  • Naam, adres en polisnummer van de patiënt
  • Datum van de verwijzing, voorafgaand aan de intakedatum
  • Een expliciete aanduiding dat u verwijst naar de Generalistische Basis GGZ
  • (Het vermoeden van) een expliciet benoemde DSM-5 stoornis

Werkwijze

Aanmelding
Je meldt je aan via het aanmeldformulier op de website en je zal een bevestiging ontvangen. Ik zal dan binnen een week contact met je opnemen. Bij een intake, zal ik vragen een vragenlijst in te vullen (OQ-45) dat is vragenlijst die meet hoeveel klachten je hebt en hoe ernstig deze zijn. Bij afsluiting vraag ik je dit opnieuw te doen, zodat we het effect van de behandeling kunnen meten.

Intake
Voorafgaand aan de intake dien je je verwijsbrief naar ons door te mailen of per post op te sturen. Je legitimatiebewijs neem je mee naar het intakegesprek. In dit gesprek kijken we naar je klachten, hoe deze ontstaan zijn, je leef- en woonsituatie en alles wat van belang is om een goed beeld te krijgen van wat je nodig hebt. Na dit gesprek kijk ik of je bij mij op de juiste plek bent en of je behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Soms is een 2e intakegesprek nodig om dit te bepalen. Als je bij mij met een behandeling start, stel ik een behandelplan op. Dit bespreken en tekenen we samen. In dit plan staat beschreven hoe de behandeling er uit gaat zien.

Afsluiting
In overleg met je behandelaar en op grond van het behandelplan, wordt bepaald wanneer de behandeling wordt afgerond. We kijken dan wat nodig is om te voorkomen dat je opnieuw dezelfde klachten krijgt. Je vult opnieuw de OQ-45 in, zodat wij kunnen zien wat het effect van de behandeling is geweest. Soms is het nodig dat je verder gaat met je behandeling bij de SGGz.
Als je hiermee akkoord gaat, krijgt je huisarts een eindrapport over de behandeling. Het dossier wordt gesloten. Als het nodig is en je geeft daar toestemming voor, kan er tijdens de behandeling overlegd worden met de huisarts of andere hulpverleners.

Het is wettelijk verplicht om bij de start en het afsluiten van iedere behandeling een vragenlijst af te nemen om het effect van de behandeling te meten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM). Na het intakegesprek sturen we je een e-mail met een link naar deze vragenlijst. Deze kun je dan online, in een beveiligde omgeving invullen. Emilie Smeets psychologenpraktijk is wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie anoniem verzameld worden om de kosten en kwaliteit van de zorg in kaart te brengen. Deze gegevens worden dubbel gepseudonimiseerd aangeleverd en zijn daarmee niet herleidbaar naar individuele cliënten. Als je het hiermee niet eens bent, kun je bij het intakegesprek een speciale privacy verklaring invullen waarin je aangeeft dat je dit niet wil.

NB: Er is in de media aandacht geweest t.a.v. van de aanlevering van ROM-data en de privacy-wetgeving. Zo lang er geen duidelijkheid is over deze kwestie, nemen we de ROM vragenlijsten wel af, maar levert ik geen data aan.

Ook is de praktijk wettelijk verplicht een vastgestelde minimale dataset aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG), op basis waarvan landelijk de kosten van de zorg in kaart worden gebracht. Ook deze data zijn niet herleidbaar naar individuele cliënten. Als je het hier niet mee eens bent, kun je bij het intakegesprek een speciale privacy verklaring invullen waarin je aangeeft dat je dit niet wil.

Behandelmethodieken

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm werkt vanuit het idee dat een gebeurtenis zelf niet zorgt voor negatieve gevoelens, maar de ‘ gekleurde bril’  waardoor iemand naar de gebeurtenis kijkt. En dat deze kijk zorgt voor een reactie, die de negatieve spiraal versterkt. Wie objectiever naar de gebeurtenis leert kijken, kan handiger reageren en ervaart minder negatieve gevoelens.

Cognitieve gedragstherapie probeert de inhoud van je denken te beïnvloeden en daarmee indirect ook het voelen en het doen.

EMDR

Eye Movement Desensititization and Reprocessing is ontwikkeld als een behandeling voor mensen met klachten die horen bij een PTSS (Posttraumatisch stress syndroom). Bij een PTSS wordt je na een heftige gebeurtenis steeds angstiger en kun je  last krijgen van nachtmerries en herbelevingen. EMDR kan bij deze klachten in korte tijd voor veel verbetering zorgen. Inmiddels is EMDR ook als techniek opgenomen in de behandelrichtlijnen van angststoornissen en ingezet bij mensen die last hebben van een negatief zelfbeeld.
Bij EMDR beïnvloed je de gevoelens die worden opgeroepen door (het denken aan) een bepaalde situatie of die je hebt over jezelf. Voor meer info zie www.emdr.nl.

Ik ben geregistreerd Europe EMDR practioner en lid van de vereniging voor EMDR.

Schematherapie

Bij schematherapie werk je aan vastzittende gedachtenpatronen (schema’s), die zijn ontstaan door dingen die je hebt meegemaakt. Deze schema’ s worden valkuilen, ze maken dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. Vaak voel je wel dat je hierin zelf een rol speelt, maar je krijgt er geen grip op.

In Schematherapie spoor je je valkuilen op: je leert je vastzittende gedachtenpatronen herkennen en herstellen. Hierdoor ga je je effectiever gedragen en loop je minder vaak vast.

Nota Bene::
Van belang is om te vermelden dat in BasisGGZ, dus kortdurende behandeling bieden. We nemen hierin schematherapeutische elementen mee in de behandeling, maar als schematherapie bij jou geïndiceerd is, wordt dit vaak Specialistische behandeling bedoeld. Het is goed om vooraf even telefonisch te overleggen of jouw vraag naar schematherapie passend is bij kortdurende behandeling!

Ik ben geregistreerd senior Schematherapeut en lid van de vereniging voor Schematherapie.

Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. In tegenstelling tot CGT probeer je met ACT niet de inhoud van je gedachten te beïnvloeden, maar de manier waarop je naar de inhoud van je gedachten kijkt. Met ACT leer je niet langer te vechten tegen je vervelende gedachten, emoties of lichamelijke sensaties en te accepteren dat ze er altijd zullen zijn. Hierdoor ben je beter in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden).

Met ACT oefen je invloed uit op de manier waarop je naar je gedachten kijkt en daarmee indirect ook op het ‘voelen’ en het ‘doen’.

Ehealth

E-health is een vorm van therapie, waarbij je (een deel van) de behandeling aangeboden krijgt via een digitaal middel zoals app of een programma op je computer in plaats van via je therapeut. Er zijn veel goede instrumenten beschikbaar, waarmee je op je eigen tempo en op je eigen moment bezig kunt zijn met je herstel. Onze praktijk maakt gebruik van Evie (Minddistrict), waarin modules worden aangeboden voor veel verschillende klachten. We kunnen samen kijken welke voor jou van toepassing is.

We werken waar mogelijk ‘ blended’ ; wat wil zeggen dat we gesprekken combineren met Ehealth.